25620826 2

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการชุมคณะกรรมการบริหารโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ(ธคก.) ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายทองทวี ดีมะการ และนายสุเวทย์ บูรณะจำปาทอง ที่ปรึกษา ธคก. ผอ.สำนัก/กอง ปศุสัตว์เขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ โดยมีหัวข้อที่นำมาพิจารณาในที่ประชุม อ่านรายละเอียด