25620827 1

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีผู้แทนจากสำนัก/กอง ต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยวาระที่ประชุมมีดังนี้


- การแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของกรมปศุสัตว์
- การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 ตามนโยบายและโครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภารกิจหลักของหน่วยงาน
- การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ 

อ่านรายละเอียด