pic01
วันนี้ (27 สิงหาคม 2562) เวลา 19.00 น. ณ บริเวณเวทีกลาง ลานประตูเมืองภูเก็ต อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นประธานเปิด "งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 16 และเปิดโลกปศุสัตว์อันดามัน@ภูเก็ต" ประจำปี 2562

โดยมี นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ,นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ,นายสัตวแพทย์มนัส เทพรักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ แกะ เชฟและบุคลากรของโรงแรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

 

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ ได้ตระหนักถึงนโยบายของรัฐบาล และการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อแก้ปัญหา ความยากจน นโยบายส่งเสริมการเลี้ยงแพะ เป็นอีกนโยบายหนึ่งเพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร เนื่องจากมีการลงทุนต่ำให้ผลตอบแทนเร็ว ไม่ยุ่งยากในการเลี้ยง รวมทั้งสามารถใช้วัตถุดิบที่เหลือใช้ทางด้านการเกษตรมาเป็นอาหารและช่วยกำจัดวัชพืชได้อีกด้วย ปัจจุบันมีการเลี้ยงแพะมากขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ในพื้นที่ภาคใต้ มีการเลี้ยงแพะหนาแน่น และราคาแพะสูงกว่าพื้นที่อื่นๆของประเทศ สืบเนื่องจากปัจจัยทางด้านสังคมประเพณี วัฒนธรรม และการนิยมการบริโภคเนื้อแพะ ปัจจุบันผลผลิตมีไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศ และการส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ การส่งเสริมการเลี้ยงแพะของกรมปศุสัตว์ ตั้งแต่ตันน้ำ ในระดับฟาร์ม การแปรรูปผลิตภัณฑ์ จนถึงมือผู้บริโภค เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยใช้หลักการ "ตลาดนำการผลิต" เพื่อความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกร การจัดงานในครั้งนี้มีเป้าหมาย เพื่อส่งเสริม และกระตุ้นให้เกษตรกรตื่นตัวในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะ การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างเกษตรกร นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะให้ยั่งยืน รวมทั้งร่วมกันหาแนวทางในการ จัดระบบตลาดให้เป็นไปในแนวทางที่เหมาะสม ตลอดทั้งการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต และเพิ่มช่องทางการตลาด

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ มีแนวทางส่งสริมและพัฒนาการเลี้ยงแพะทั้งในด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด โดยเน้นตลาดนำการผลิต ตลอดจนพัฒนาสู่รูปแบบการจัดการแบบเกษตรแปลงใหญ่ นอกจากนั้น ยังได้พัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer และให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบปศุสัตว์เข้าสู่ยุค 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล ขณะที่กรมปศุสัตว์เองได้กำหนดกรอบนโยบายที่ให้ ความสำคัญกับการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะแก่เกษตรกรรายย่อย ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ต้องศึกษาพัฒนาการเลี้ยงของตนเอง พัฒนาสายพันธุ์แพะที่เลี้ยงให้เลี้ยงง่ายโตเร็ว ทนทานต่อโรค หมั่นแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างเพื่อนเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะด้วยกัน ดังที่แต่ละภาคที่มีชมรมผู้เลี้ยงแพะอยู่แล้วเกือบทุกจังหวัด อีกเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญคือการทำอาหารและผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะ คนเลี้ยงแพะควรจะมีเมนูอาหาร หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเนื้อแพะ เพราะหากคนที่เลี้ยงไม่ทานนื้อแพะจะทำให้เป็นการเลี้ยงเพื่อขายอย่างเดียว อาจทำให้ราคาขึ้นอยู่กับตลาดหรือพ่อค้าคนกลาง และบางครั้งคนเลี้ยงก็จะขายแพะยกฝูงเมื่อราคาไม่จูงใจให้เลี้ยง หากคนเลี้ยงมีเมนูอาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแพะก็จะไม่ขายยกฝูงทีเดียวเพราะผู้เลี้ยงเอาไว้ทานเอง หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายก็ได้ซึ่งในงานนี้ก็ได้จัดให้มีการประกวดการปรุงอาหาร และผลิตภัณฑ์จากเนื้อและนมแพะ รวมทั้งมีการปรุงอาหารเมนูแพะโดยเชฟจากโรงแรมชื่อดังใน พื้นที่จังหวัดภูเก็ต ด้วย

การจัดงานในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทาน ถ้วยรางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม แพะประเภทแกรนด์แชมเปี้ยน จำนวน 4 รางวัล ซึ่งคณะกรรมการจัดงาน ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย 1) การประกวดแพะพันธุ์ต่างๆ รวม 24 ประเภท การประกวดอาหารเมนูแพะ การประกวดแพะแฟนซี และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ 2) ด้านวิชาการ มีการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ การเสวนาของนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ เกษตรกร และเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะทั่วประเทศ รวมทั้งการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแพะนม แพะเนื้อ 3) การแสดงนิทรรศการการจำลองการเลี้ยงแพะระบบมาตรฐานฟาร์ม และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากแพะ ..

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต/ข่าว/ภาพ https://www.facebook.com/457034887758520/posts/2271439989651325/