25620828 2

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ประจำปี 2562 โดนมี ผู้อำนวยการกองคลัง เลขานุการกรม ปศุสัตว์เขต 6 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีหัวข้อที่ประชุมดังนี้
- แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2562 พร้อมหน้าที่ของคณะกรรมการ
- รายการผลการดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปีที่ผ่านมาพร้อมความก้าวหน้าในการดำเนินการประจำปี 2562
- กำหนดการในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 และแนวทางในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ณ ห้องประชุมกองคลัง ชั้น 2 ตึกอุศุภราช กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด