25620914 1

อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมาย ให้นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าตรวจเยี่ยม ติดตามผลการปฎิบัติงานมอบนโยบายการปฎิบัติงานให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด และร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย เลขานุการกรม ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 และเจ้าหน้าที่ สนง.ปศจ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

ทั้งนี้ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดได้รายงานผลกระทบและการช่วยเหลือด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2562) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์ 13 อำเภอ 52 ตำบล 250 หมู่บ้าน เกษตรกรได้รับผลกระทบ 5,801 ราย สัตว์ ได้รับผลกระทบ 53,452 ตัว ได้ให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า เป็นพืชอาหารสัตว์ 172,800 กก. หญ้าหมัก/หญ้าสด/ข้าวโพดหมัก 74,000 กก. อพยพสัตว์ 2,494 ตัว สัตว์ได้รับความเสียหาย 2,521 ตัว ปัญหาอุปสรรค คือ พืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ไม่เพียงพอ ต้องนำมาจากพื้นที่อื่น ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขนส่ง สิ่งที่ต้องการหลังจากน้ำลด คือ เวชภัณฑ์ และเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าช่วยเหลือให้การรักษาสัตว์ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์