S 34029586

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และพลตรีนำพล คงพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการปศุสัตว์ ผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ ประกอบด้วย น.สพ.ณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ น.สพ.บุญญกฤช ผู้อำนวยสำนักกฎหมาย ผชช.วุฒิพงศ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ผู้ทรงคุณวุฒิสาโรจน์ ผชช.ภานุพันธุ์ ผู้แทนสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ และผู้แทนจากสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย แขกผู้มีเกียรติ พิธีจัดโดยสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรอง ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์

การลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่างกรมปศุสัตว์และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงค์จะร่วมมือกันในด้านการพัฒนาการปศุสัตว์ การวิจัย การบริการวิชาการ และการพัฒนาบุคลากร เพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการของหน่วยงานทั้งสองและการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการเพื่อการพัฒนาการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการปศุสัตว์ โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันในด้านวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ ด้านโรคระบาดสัตว์และการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ ด้านการผลิต ปรับปรุง ทดสอบพันธุ์สัตว์ ด้านพืชอาหารสัตว์ ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ และด้านการวิจัย ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์