25620920 1

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม ขับเคลื่อนสรุปผลสำเร็จการดำเนินงานกรมปศุสัตว์ ปี 2562 และชี้แจงแผนการดำเนินงาน ปี 2563 พร้อมบรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ ไปสู่การปฎิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยมีรองอธิบดี ผอ.สำนัก/กอง ชี้แจงผลและแผนการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการกรมฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า 700 คน ระหว่างวันที่ 18 - 20 กันยายน 2562 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

 

กรมปศุสัตว์ยังคงดำเนินการตามนโยบายอย่างเร่งด่วนเพื่อรองรับนโยบายสำคัญ และขับเคลื่อนงานสำคัญ รวมทั้งนโยบายการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติต่างๆ ที่กรมดูแล นโยบายด้านสุขภาพสัตว์ ด้านการผลิตสัตว์ ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม รวมทั้ง นโยบายการตลาดนำการผลิต อาทิ โครงการไทยนิยมยั่งยืน แปลงใหญ่ โครงการแพะ-แกะล้านนา ปศุสัตว์ OK ปศุสัตว์อินทรีย์ การพัฒนาการผลิตวัคซีนและการบริหารจัดการวัคซีน การส่งเสริมพัฒนาอาชีพปศุสัตว์ให้มีความยั่งยืน และการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ เป็นต้น โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กรมปศุสัตว์มีภารกิจรวมทั้งนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในหลายๆ ภารกิจ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย กรมปศุสัตว์กำหนดให้มีการประชุมขับเคลื่อนสรุปผลสำเร็จของการดำเนินงาน การใช้จ่าย และชี้แจงแผนเงิน แผนงาน โครงการ กิจกรรมขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรคให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม