25621010 2

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น จ.นครสวรรค์ ตามข้อสั่งการของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อรองรับการฝึกวิชาชีพเกษตรอุตสาหกรรมเต็มรูปแบบครอบคลุมทั้งปศุสัตว์ พืชผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรในลักษณะ Prison Farm โดยวางแผนการผลิตพืชหรือสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของตลาด ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม