25621016 1

วันที่ 15 ต.ค. 62 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขั้นกรรมาธิการ โดยมี นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผอ.กอง/สำนัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องพระพิรุณ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด