25621018 1

อธิบดีกรมปศุสัตว์ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผอ.กอง/สำนัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการประชุมงบประมาณในครั้งนี้ ตามที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรมีคำสั่งให้นัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ระหว่างวันที่17-19 ตุลาคม 2562 นั้น เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความพร้อมในการสนับสนุนข้อมูลให้กับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะหน่วยงานหลักในการประมวลข้อมูลประกอบการชี้แจงร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกณ์ในการตอบชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ อ่านรายละเอียด