25621021 1

21 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ครั้งที่3/2562 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้


สรุปวาระการประชุม ดังนี้
-โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
-โครงการก่อสร้างอาคารประกอบพิธีพร้อมเตาเผาซากสัตว์
- การเพิ่มการให้บริการโคนมแก่เกษตรกรภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ
- การติดตามการแก้ไขปัญหา กรณี 5 มาตรการ
-โครงการคัดเลือกสำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่มีผลการปฏิบัติงานโครงการธนาคาร
โค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561
-โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมโครงการเลี้ยงสัตว์ปลดระวางจากวังทวีวัฒนากับศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง
-โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระ
ราชดำริ จังหวัดพัทลุง
ทั้งนี้ธนาคารโค-กระบือเป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีฐานะยากจน ได้มีโค-กระบือไว้ใช้แรงงานเพิ่มผลผลิตธนาคาร
โคและกระบือเป็นการรวบรวมโคและกระบือโดยมีบัญชีควบคุม ดูแล รักษา แจกจ่าย ให้ยืมเพื่อใช้ประโยชน์ในการเกษตร และเพิ่มปริมาณโคและกระบือตามหลักการของธนาคารโค-กระบือ และเป็นการช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึนอีกทางหน่ึง และเป็นการรักษาชีวิตโค-กระบือ ให้ หลุดพ้นเราจากความตายเฉพาะหน้าได้ และเป็นการสร้างโอกาสขยายพันธุเ์พิ่มขึ้นโดยไม่ให้สัตว์สูญพันธุ์ ต่อไป
ณ ห้องประชุม 2ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด