S 5726270

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางทางการจัดทำประกาศฯ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ โดยมี น.สพ.ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผอ.กสบ. น.สพ.โสภัชย์ ชวาลกุล ผอ.สพส. นายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผอ.สกม. ผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์