25621025 4

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมแนวทางการสมัครรางวัล United Nations Public Service Awards 2020 โดยมีนายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ เลขานุการกรม ผู้แทนจากสำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อนำเสนอโครงการที่จะส่งเข้าประกวดรางวัลคือ โครงการส่งเสริมระบบน้ำเสียชนิดได้ก๊าซชีวภาพ (Biogas) และ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลโคนมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ทผ่านเครื่องมือ 3i (iService iDairy และ iFarmer) พร้อมทั้งหารือแนวทางดำเนินงาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท อ่านรายละเอียด
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม