25621030 3

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบนโยบายการปฏิบัติงาน ในการประชุมชี้แจงแผนงานและแนวทางการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์เขต และเจ้าหน้าที่จากสำนัก/กองในกลุ่มงานผลิต จำนวน 210 คน โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2562 ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 3 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร อ่านรายละเอียด