25621113 4

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 11/2562 กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่มประชุม ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด