25621126 1

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการถ่ายโอนภารกิจของกรมปศุสัตว์ โดยมีนายสมเกียรติ กรอบแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้นำเสนอวาระการประชุม พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญฯ ผอ.สำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
- การรายงานความหน้าของการถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของกรมปศุสัตว์
- พิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์สำหรับการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ
- พิจารณาแผนการถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด