25621202 1

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ครั้งที่ 1/2562 พร้อมด้วยนายเกียรติยศ โรเยอร์ โลหนันทน์ เลขาธิการสมาคมพิทักษ์สัตว์แห่งประเทศไทย นายอลงกรณ์ มหรรณสพ ผู้เชี่ยวชาญด้านปางช้าง นางอัจฉริยา ไศละสูต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายปานเทพ รัตนกร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นายสาธิต ปรัชญาอริยะกุล สมาคมป้องกันการทารุณกรรมสัตว์แห่งประเทศไทย ผอ.สพส. ผอ.กสบ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กสก. สกม. และผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ อ่านรายละเอียด