S 10674186

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมแสดงความคิดเห็น ร่าง ระเบียบการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตโรคระบาด เขตโรคระบาด หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด พ.ศ. ... (กรณีโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร) และหลักเกณฑ์ประกอบ ร่าง ระเบียบฯ เพื่อให้สามารถปฎิบัติได้อย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพในการป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งไม่เป็นการสร้างภาระแก่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องเกินความจำเป็น เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ ชั้น 2 กรมปศุสัตว์

 โดยมี นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ผู้แทนกองสารวัตรและกักกัน สำนักกฎหมาย สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ สมาคมผู้เลี้ยงสุกร (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลางตอนบนเพื่อการค้า จังหวัดราชบุรี จังหวัดชลบุรี

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์