25621210 1

วันที่ 10 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ น.สพ.วัชรพล โชติยะปุตตะ ผ.อ. กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ เป็นประธานเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการ OIE PVS Pathway Orientation Workshop for South East Asia โดย Dr Ronello Abila Sub-Regional Representative (ผู้แทน OIE ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบงานสุขภาพสัตว์ และป้องกันโรคระบาดสัตว์ ให้มีความพร้อมสําหรับ การเป็นผู้ตรวจประเมินสมรรถนะระบบงานสุขภาพสัตว์ และสัตวแพทย์บริการของภูมิภาคเอเชียต่อไปในอนาคต เสริมสร้างความร่วมมือทางเทคนิคในภูมิภาค เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสัตวแพทย์ สร้างการมีส่วนร่วม และความร่วมมือระหว่าง กรมปศุสัตว์ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ เช่น ผู้ผลิตภาคเอกชน สมาคมวิชาชีพ และหน่วยงานภาครัฐ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 13 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ กทม. อ่านรายละเอียด  ข้อมูลเพิ่มเติม https://rr-asia.oie.int/en

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม ภาพ ธงชัย สาลี สลก.