577991

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น.     นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วย ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ผอ.กองคลัง ผอ.สำนักกฎหมาย ผอ.สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ผอ.กองแผนงาน ผอ.กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

  1. ความก้าวหน้าโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณของกรมปศุสัตว์
    • 1.1 โครงการที่ได้รับการอนุมัติจากกองทุนต่างๆ ได้แก่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงโคเนื้อบ้านแสนแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ โครงการแพะ-แกะ ล้านนา และโครงการศึกษาศักยภาพการขุน คุณภาพซาก และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโคเนื้อ 5 พันธุ์ ในระบบการขุนเชิงการค้า กรณีศึกษา: สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด
    •      
    • 1.2 โครงการที่อยู่ระว่างการพิจารณาของกองทุนต่างๆ ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อ FTA โดยเครือข่ายโคเนื้อไทย และโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหารโคนมรองรับการเปิดเสรีทางการค้า (FTA)
  2. โครงการที่เข้าคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ ได้แก่ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตน้ำนมโค ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคนมบ้านหนองบอน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี และโครงการแพะล้านนา ระยะที่ 2 (แก้ปัญหาเขาหัวโล้นเพิ่มรายได้เกษตรกร)
  3.    
  4. การขออนุมัติกรอบวงเงินนอกงบประมาณ จำนวน 4 โครงการ จำนวนเงิน 292.596 ล้านบาท ได้แก่ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตน้ำนมโค ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคนมบ้านหนองบอน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี จำนวนเงิน 30.63 ล้านบาท โครงการยกระดับการผลิตและการตลาดแพะเนื้อสู่ระบบมาตรฐาน จำนวนเงิน 62.09 ล้านบาท โครงการแพะ-แกะ อีสานตอนบน จำนวนเงิน 99.91 ล้านบาท และโครงการแพะล้านนา ระยะที่ 2 (แก้ปัญหาเขาหัวโล้นเพิ่มรายได้เกษตรกร) จำนวนเงิน 99.96 ล้านบาท

 

  ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อ โคนม แพะและแกะ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถลดต้นทุน และเพิ่มโอกาสและความสามารถในการรองรับและการแข่งขันทางการค้าได้ต่อไป

ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์