25590331 1นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะทบทวนระบบ GMP และ HACCP ในโรงฆ่าสัตว์ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อการส่งออก ครั้งที่ 2/2559 โดยเป็นการพิจารณารับรองโรงงานใหม่ระบบ GMP จำนวน 5 โรงงาน พิจารณารับรองการต่ออายุระบบ GMP จำนวน 10 โรงงาน และพิจารณารับรองการต่ออายุระบบ HACCP จำนวน 8 โรงงาน ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ     อ่านรายละเอียด