25590526 1นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GMP) และผู้ตรวจรับรองหลักการปฏิบัติที่ดี (GMP) สำหรับโรงฆ่าสัตว์ ศูนย์รวบรวมไข่ และศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ประจำปี 2559 วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องซี ฮอส โรงแรมแคนทารี่เบย์ จ.ระยอง     อ่านรายละเอียด