25590526 2นายโอภาส ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาประสิทธิภาพงานคลังสำหรับพันธมิตรงานคลังส่วนกลางกรมปศุสัตว์ เพื่อพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับวิธีปฏิบัติด้านงบประมาณ และการเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กองคลัง สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพฯ รวม 90 คน ณ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรุงเทพฯ      อ่านรายละเอียด