25590603 1เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 นายโอภาส ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 นายสุรเดช สมิเปรม ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และปศุสัตว์อำเภอ กลุ่มโซน 3 ร่วมงานพิธีเปิดอาคารสำนักงานและหอประชุมสหกรณ์โคนมแม่ออน จำกัด อำเภอ แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่      อ่านรายละเอียด