ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25570710 2นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมหารือการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนม วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์    อ่านรายละเอียด

 

 

25570710 1Mr. Axel Wilder ที่ปรึกษาทูตฝ่ายอาหารและการเกษตร ณ สถานทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยเข้าหารือ รอธ.สรวิศ ธานีโต เรื่องการเพิ่มปริมาณการค้าสินค้าระหว่างเยอรมนีกับไทย วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1/1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์  ภาพ / ข่าว : เทียนชัย วงศ์บัว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์    

  อ่านรายละเอียด

 

 

25570702 1ดร.วิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โรงเรียนบ้านท่าล้ง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี หนึ่งในกิจกรรมการประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ครั้งที่ 2/2557 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2557   อ่านรายละเอียด

 

 

25570703 1นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน เปิดโครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนรอบพื้นที่พระตำหนักที่ประทับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2วันพุธ ที่ 2 กรกฎาคม 2557ณ ศูนย์เยาวชนสวนอ้อย ถนนสุโขทัย 13 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร     อ่านรายละเอียด

 

25561016 2เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ กรมปศุสัตว์โดยนายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสมบุญ หลิมวัฒนา ปศุสัตว์เขต ๓ นายนัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์ศรีสะเกษ หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด พร้อมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ได้ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์โคนมกันทรารมย์ จำกัด อ่านรายละเอียด