ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

 นายปรีชา  สมบูรณ์ประเสริฐ  อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณ   โล่รางวัล  แก่ข้าราชการผู้ปฎิบัติงาน  หน่วยงานดีเด่นด้านต่างๆของกรมปศุสัตว์ และเป็นประธานเปิดงานวันอาสาปศุสัตว์  พร้อมมอบรางวัลอาสาปศุสัตว์ดีเด่น  วันที่  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๓   ณ   ห้องประชุมชั้น ๗  ตึกวิจิตรพาหนะการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

นายปรีชา  สมบูรณ์ประเสริฐ  อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ ปีที่ ๖๘ แห่งการสถาปนากรมปศุสัตว์ โอกาสนี้ นายสัตวแทพย์ยุคล  ลิ้มแหลมทอง  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ อธิบดี รองอธิบดี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ร่วมแสดงความยินดี พร้อมกันนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงาน รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าวันที่   ๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๓   ณ   ห้องรับรองตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2553 นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจติดตามการดำเนินงานของสถานีพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร   และการผลิตเสบียงพืชอาหารสัตว์เตรียมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง อ่านรายละเอียด 

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานโครงการ “118 ปี ร่วมใจ เกษตรกรไทยเข้มแข็ง” ในโอกาสวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครบ 118 ปี โดยมีข้าราชการและลูกจ้างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมในพิธีวันที่    1 เมษายน 2553 ณ.พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
อ่านรายละเอียด

altเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2553 นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม เพื่อให้ครู    ผู้รับผู้รับผิดชอบกิจกรรมปศุสัตว์ ในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร  สามารถผสมอาหารสัตว์ใช้เอง  และมอบให้ปศุสัตว์อำเภอนำไปขยายผลแก่เกษตรกรในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร อ่านรายละเอียด