ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25630716 2

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น. 
     นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดงานฟิวเดย์ (Field day) ถ่ายทอดเทคโนโลยี “ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง จังหวัดเลย” พร้อมด้วยนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายสุภาษิต ศุภวุฒิผู้อำนวยการสินเชื่อส่งเสริมวิสาหกิจฯ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์เขต 4 ปศุสัตว์จังหวัดเลย ผอ.กสส. ผอ.กผส. ผอ.ศูนย์ฯ นายอำเภอ เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรในพื้นที่รวม 400 ราย
      กรมปศุสัตว์ได้มอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้ 
บันทึกความเข้าใจ (MOU) ในรูปแบบความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยเริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 เป็นต้นมา ได้ทำการประชาสัมพันธ์ รับสมัคร คัดเลือกเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ตามแผนสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย ธ.ก.ส.ในอัตราดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 0.01บาท/ปี หรือล้านละร้อยบาท/ปี ห้วงระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 - 2565) มีเป้าหมายคัดเลือกเกษตรกร 1 ครอบครัว 1 กลุ่ม 1 ทางเลือกเมนูอาชีพปศุสัตว์ โดยมีชนิดปศุสัตว์ที่ส่งเสริมได้แก่ โคเนื้อ/โคขุน, กระบือ, แพะ/แกะ และไก่พื้นเมือง ซึ่งเป็นรายชนิดสัตว์ที่มีความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ อ่านรายละเอียด

25630716 1

 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น.
     นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ติดตามงานจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย-ลาว ด่านกักกันสัตว์เลย ที่ด่านศุลกากรท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย พร้อมด้วยนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์เขต 4 และเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์เลย กองสารวัตรและกักกัน
      จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย-ลาว สินค้าปศุสัตว์นำเข้าที่สำคัญคือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ สินค้าปศุสัตว์ส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ สินค้าแปรรูป (ไส้กรอก) ซากไก่แช่แข็ง ซากสุกรแช่แข็ง และอาหารสัตว์สำเร็จรูป (สุกร) 
     มีภารกิจการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ตามแนวชายแดนไทย-ลาว ประกอบด้วย การตรวจสินค้าปศุสัตว์และการควบคุมการเคลื่อนย้าย การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อสัตว์และยาพาหนะที่เข้า-ออกด่าน การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยงตามแนวชายแดน การตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ การประชาสัมพันธ์ในการควบคุมป้องกันและกำจัดโรคระบาดสัตว์ และการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ซึ่งจากการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถป้องกันและปลอดโรค ASF จนถึงปัจจุบันนี้
      ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกคนที่ช่วยกันปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด ช่วยควบคุม ป้องกันและกำจัดโรคระบาดที่จะเข้ามาประเทศไทย
     ณ ด่านกักกันสัตว์เลย อ่านรายละเอียด

25630715 11

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ และภาคีเครือข่ายรวม 17 หน่วยงาน ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) การกำจัดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness) ของประเทศไทย ณ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรุงเทพฯ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ผู้แทนกองสารวัตรและกักกัน ผู้แทนองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ กรมการสัตว์ทหารบก หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาม้าแข่งไทย สมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย นายกสัตวแพทยสภา ประธานภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมสัตวแพทย์สวนสัตว์และสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย มูลนิธิม้าไทย และชมรมสัตวแพทย์บำบัดโรคม้า อ่านรายละเอียด

25630715 12

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมสำหรับเตรียมความพร้อมสำหรับการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระรราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ 16 – 17 และ 20 กรกฎาคม 2563 แทน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นสำคัญ เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย นายสาโรช งามขำ ผู้ทรงคุณวุฒิ, นายอวยชัย ชัยยุทโธ ผู้อำนวยการกองแผนงาน, นางเย็นจิต ทองยงค์ ผู้อำนวยการกองคลัง, น.สพ.โสภัชย์ ชวาลกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์, น.สพ.ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์, นายยุทธนา ชัยศักดานุกูล ปฎิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน และผู้แทนจากกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

25630715 10

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมหารือการจัดกิจกรรมจิตอาสา ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ได้แก่ ดร.อำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และผู้แทนจากกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ, สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์, กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ และเลขานุการกรม

อ่านรายละเอียด