ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25630715 9

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานพิธีเปิด “การสร้างฝายมีชีวิต” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี นายสุวิทย์ คำดี ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายพนม มีศิริพันธ์ุ ปศุสัตว์เขต 2 นางวิไลลักษณ์ กาญจนวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา นายสัตวแพทย์พีระพงษ์ สำราญทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี นายวุฒิพันธ์ุ เนตรวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอาหารสัตว์สระแก้ว เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ผู้แทนสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ และจิตอาสาในอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมสร้างฝายมีชีวิต ในครั้งนี้ อ่านรายละเอียด

25630715 8

วันที่ 13 ก.ค. 63 เวลา 12.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมวางชุดปฏิบัติการพิเศษ พร้อมนายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษพญาไท และเจ้าหน้าที่สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2563 กำหนดกรอบโครงสร้าง หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษพญาไท และงานภารกิจปราบปรามการใช้สารเร่งเนื้อแดง ณ ห้องประชุม 411 ชั้น 4 ตึกจักรพิชัย สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

25630715 6

นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานการประชุมการเร่งรัด และติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง ที่กำกับดูแล ครั้งที่ 3/2563 โดยมีผู้อำนวยการและผู้แทนหน่วยงานที่กำกับดูแลเข้าร่วมการประชุม ดังนี้ กองแผนงาน กองคลัง สำนักกฎหมาย กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานของสำนัก/กอง ที่กำกับดูแล ให้ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และติดตามเร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ปัจจุบัน ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยให้ความสำคัญถึงการเตรียมข้อมูลสำหรับการชี้แจงงบประมาณฯ ปี 2564 , งานวิจัย และการดำเนินคดีต่างๆของกรมปศุสัตว์ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานด้านอำนวยการ สามารถให้บริการและสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ อ่านรายละเอียด

25630715 7

วันที่ 13 ก.ค. 63 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมหารือแผนปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและใช้ประโยชน์ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านโคนมและผลิตภัณฑ์นม พร้อมมีนายสาโรช งามขำ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมปศุสัตว์ นายณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผอ.สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ผู้แทนกอง/สำนักฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ คือระบบฐานข้อมูลโคนม ของกอง/สำนักฯ ที่มีฐานข้อมูล/รายงานด้านโคนมทั้งระบบ และแนวทางการเคลื่อนย้ายน้ำนมดิบ เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประชุม ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 2 กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

25630715 5

วันที่ 10 ก.ค. 63 เวลา 16.00น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมศูนย์พืชอาหารสัตว์ลำปาง พร้อมรับฟังอุปสรรค ปัญาหาการดำเนินงาน และให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยนายศักดา ประจักษ์บุญเจษฎา ผู้อำนวยการศูนย์พืชอาหารสัตว์ลำปาง และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์พืชอาหารสัตว์ลำปาง จังหวัดลำปาง อ่านรายละเอียด