ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25620827 1

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีผู้แทนจากสำนัก/กอง ต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยวาระที่ประชุมมีดังนี้

25620826 2

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการชุมคณะกรรมการบริหารโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ(ธคก.) ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายทองทวี ดีมะการ และนายสุเวทย์ บูรณะจำปาทอง ที่ปรึกษา ธคก. ผอ.สำนัก/กอง ปศุสัตว์เขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ โดยมีหัวข้อที่นำมาพิจารณาในที่ประชุม อ่านรายละเอียด

25620822 1

วันที่ 21 ส.ค. 2562 นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ Mr. Shigeki MIYAKE, Mission Leader, JICA (Thailand) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ด้านการวางแผนโครงการ “Acceleration of Livestock Revolution in ASEAN for a Kitchen of the World: Development of Novel Technologies Yielding Stable Livestock Production and Food Safety” เพื่อเข้าหารือโครงการความร่วมมือวิชาการเพื่อการพัฒนากับกรมปศุสัตว์ภายใต้กรอบ Science and Technology Research Partner for Sustainable Development (SATREPS) ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ สำหรับความร่วมมือวิชาการไทยญี่ปุ่น ในการสนับสนุนการวิจัยด้าน Science and Technology Cooperation of Global Issues aneló Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development (SATREPS) ประจําปีงบประมาณญี่ปุ่น 2562 (2019) ซึ่งรับผิดชอบโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก  อ่านรายละเอียด

25620826 1

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่” โดยมีนายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผอ.กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีและตัวอย่างเกษตรที่ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ โดยมีจุดประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงาน ถอดบทเรียนประสบการณ์และองค์ความรู้ในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่จากตัวอย่างเกษตรกร การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านปศุสัตว์ต่อไป โดยผู้เข้าอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับจังหวัดและเขตจำนวน 95 คน ระหว่างวันที่ 21-23 ส.ค. 2562 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อ่านรายละเอียด

25620821 1

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าหน้าที่แผนกสัตวบาลในพระองค์มาดำเนินการรับสุนัขเกรตเดน 13 ตัวที่ถูกเจ้าของทิ้งให้อดอยากเพื่อนำไปรักษาและอภิบาลต่อที่โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ