ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25621018 1

อธิบดีกรมปศุสัตว์ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผอ.กอง/สำนัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการประชุมงบประมาณในครั้งนี้ ตามที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรมีคำสั่งให้นัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ระหว่างวันที่17-19 ตุลาคม 2562 นั้น เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความพร้อมในการสนับสนุนข้อมูลให้กับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะหน่วยงานหลักในการประมวลข้อมูลประกอบการชี้แจงร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกณ์ในการตอบชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ อ่านรายละเอียด

25621017 1

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้รับมอบการสนับสนุนวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) และเวชภัณฑ์สำหรับการป้องกันโรคASF ให้แก่กรมปศุสัตว์เพื่อร่วมสนับสนุนการป้องกันโรคASF ของประเทศไทย จาก BIS Group และพันธมิตรทางธุรกิจ พร้อมด้วย นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผอ.สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ผอ.กองสารวัตรและกักกัน ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ เลขานุการกรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อ่านรายละเอียด

25621016 2

วันที่ 16 ต.ค. 62 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขั้นกรรมาธิการ(วันที่ 2) โดยมี นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผอ.กอง/สำนัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องพระพิรุณ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

25621016 3

วันที่ 16 ต.ค. 2562 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้รับมอบการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อชนิดผง เวอร์คอนTM เอส จำนวน 500 กก.และชนิดน้ำ เวอร์คอนTM แอลเอสพี จำนวน 450 ลิตร จากบริษัท แลนเซสส์ ไทย จำกัด โดยนายไมเคิล เชฟเฟอร์ รองประธานกรรมการอาวุโสหน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อการป้องกัน และ ดร.นันทวัฒน์ เกิดชื่น หัวหน้าสายผลิตภัณฑ์ออกฤทธิ์และฆ่าเชื้อประจำภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก พร้อมด้วย นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผอ.สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ผอ.กองสารวัตรและกักกัน ผอ.กองการเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับมอบ ทั้งนี้เพื่อลดระดับความเสี่ยงและช่วยยกระดับประสิทธิภาพการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ในประเทศไทย อ่านรายละเอียด

25621016 1

วันที่ 15 ต.ค. 62 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขั้นกรรมาธิการ โดยมี นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผอ.กอง/สำนัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องพระพิรุณ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด