ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25620820 1

นายอำพันธุ์  เวฬุตันติ  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  เป็นประธานการเสวนาแผนการดำเนินงานตามนโยบายฯ  โดยมี ผู้อำนวยการสำนัก/กอง สายการผลิต ร่วมเสวนา  ในวันอังคารที่  20  สิงหาคม 2562  ณโรงแรมพาโค่ บาย โบนันซ่า  จังหวัดนครราชสีมา อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม 

25620819 1

นายอำพันธุ์  เวฬุตันติ  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนากลุ่มภารกิจสายการผลิตและส่งเสริมการปศุสัตว์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ  และมอบโล่รางวัลโครงการประกวดหน่วยงานกลุ่มสายการผลิตและโครงการคนเก่งและดี  โดยมีนายณรงค์  เลี้ยงเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ นายอิทธิพล  เผ่าไพศาล  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์  กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า  200 คน  ในวันจันทร์ที่  19  สิงหาคม 2562  ณ โรงแรมพาโค่ บาย เดอะโบนันซ่า  จังหวัดนครราชสีมา อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม

25620816 5

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ้างเหมาบุคคลกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 3/2562 โดยมีผอ.สำนัก/กอง หัวหน้ากลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยมีหัวข้อที่นำมาพิจารณาในที่ประชุมดังนี้ อ่านรายละเอียด

pic01

16 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายอำพันธ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ร่วมแถลงข่าวการจัดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 16​ ณ กรมปศุสัตว์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

25620816 4

วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2562 นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมคณะติดตามและขับเคลื่อนโครงการเนื่องจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 9/2562 ซึ่งมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคเหนือ ทั้งนี้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้นำนายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเสนอผลความก้าวหน้าการดำเนินขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่ยยืนบนพื้นฐานศาสตร์พระราชา : ไก่แม่ฮ่องสอน และการเลี้ยงกระบือที่ได้น้อมนำแนวทางตามพระราชดำริ มาดำเนินการให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง อ่านรายละเอียด