ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25630715 4

วันที่ 10 ก.ค. 63 เวลา 13.30 น. นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมรับฟังแผนการปฏิบัติงานภาพรวมด้านปศุสัตว์ โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมบรรยายภาพรวมแผนการปฏิบัติงานด้านปศุสัตว์ พร้อมนายอวยชัย ชัยยุทโธ ผู้อำนวยการกองแผนงาน นายศร ธีปฏิมากร ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง นายวิรัตน์​ สุภาพงษ์​ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์​ฯ นายวัฒนศักดิ์ จำละคร ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน นายศักดา ประจักษ์บุญเจษฎา ผอ.ศูนย์พืชอาหารสัตว์ลำปาง นายประยูร ครองยุติ ผู้แทนกองส่งเสริมและพัฒนาการด้านปศุสัตว์ นายสัจจะ อัตตะสิริ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ลำปาง ปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน จังหวัดลำปาง อ่านรายละเอียด

25630715 3

วันที่ 10 ก.ค. 63 เวลา 15.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายฯ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานและให้คำแนะนำแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยนายวัฒนศักดิ์ จำละคร ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน จังหวัดลำปาง อ่านรายละเอียด

25630715 1

วันที่ 10 ก.ค. 63 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายฯ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณพร้อมรับฟังการบรรยายผลสรุปโครงการต่างๆด้านปศุสัตว์ และให้คำแนะนำแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี นายอวยชัย ชัยยุทโธ ผู้อำนวยการกองแผนงาน นายวิรัตน์​ สุภาพงษ์​ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์​ฯ ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดลำปาง นายศักดา ประจักษ์บุญเจษฎา ผอ.ศูนย์พืชอาหารสัตว์ลำปาง นายสัจจะ อัตตะสิริ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ลำปาง ปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง อ่านรายละเอียด

25630715 2

วันที่ 10 ก.ค. 63 เวลา 11.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตอาหารสัตว์ TMR สำหรับโค ของสหกรณ์โคนมฯ จำกัด ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารสหกรณ์โคนมฯ จำกัด ชมการสาธิตผลิต TMR รับฟังการบรรยายผลสรุปในองค์กร พร้อมให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์โคนมฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และผลผลิตที่ได้มีมาตรฐาน ปัจจุบันสหกรณ์ฯมีสมาชิกรวม 86 ราย ประชากรโคนมจำนวนรวม 2,119 ตัว เป็นแม่โครีดนม 929 ตัว โดยมี นายโยธิน ฮาวปินใจ ประธานสหกรณ์โคนมฯ จำกัด นายวิรัตน์​ สุภาพงษ์​ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์​ฯผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดลำปาง นายศักดา ประจักษ์บุญเจษฎา ผอ.ศูนย์พืชอาหารสัตว์ลำปาง นายสัจจะ อัตตะสิริ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ลำปาง ปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ร่วมประชุม ณ สหกรณ์โคนมนครลำปาง จำกัด จ.ลำปาง อ่านรายละเอียด

25630713 3 
วันที่ 9 ก.ค. 63 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ มอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร พร้อมติดตามผลการดำเนินการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะแกะสามัคคี และกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านแม่ฮวก จังหวัดลำปาง โดยมีนายศร  ธีปฏิมากร ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง นายประยูร ครองยุติ ผู้แทนกองส่งเสริมและพัฒนาการด้านปศุสัตว์ นายธนารัฐ สายเทพ นายวิรัตน์​ สุภาพงษ์​ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์​ฯ นายสัจจะ อัตตะสิริ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ลำปาง นายศักดา ประจักษ์บุญเจษฎา ผอ.ศูนย์พืชอาหารสัตว์ลำปาง นายสัตวแพทย์ปิยฉัตร สุริกัน หัวหน้าด่านจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ติดตาม ณ อำเภอเกาะคา และอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้