ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25620816 3

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมพิจารณาวางแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาช้างเร่ร่อน โดยมีที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ (น.สพ.จำเรือง น.สพ.ประวัติ) ผอ.กสบ. ผอ.สกม. ปศจ.สระบุรี ผู้แทน สคบ. ปศจ.นครราชสีมา สมุทรปราการ ชลบุรี ขอนแก่น กาญจนบุรี สุรินทร์ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมปศุสัตว์ ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมการท่องเที่ยว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

25620816 2

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 13.30 น. นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ต้อนรับคณะผู้แทนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ในโครงการความร่วมมือวิชาการเพื่อการพัฒนากับกรมปศุสัตว์ภายใต้กรอบ Science and Technology Research Partner for Sustainable Development (SATREPS) ร่วมกับ ผอ.กรป. และผู้แทนจาก สคบ. กรป. และ ศวพ.ภาคตะวันออก ซึ่งจะมีทีมนักวิจัยเจ้าของโครงการมาประสานงานพื้นที่ และจะมีการประชุมสรุปโครงการและการเซ็นรับรองรายงานการประชุมในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 ประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

pic001

กรมปศุสัตว์ องค์กรชั้นนำ เสนอรางวัลเลิศรัฐ ก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 "Livestock Creation & Transformation by CID"

เมื่อวันที่ 14 ส.ค. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานและผลงานของกรมปศุสัตว์ แก่คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระบบราชการ 4.0 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ กรมปศุสัตว์

25620816 1

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ เดินทางไปติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่อนสอน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้เชิญให้กรมปศุสัตว์เข้าร่วมการติดตามฯ ในครั้งนี้ โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอนและผู้บริหารจากหน่วยราชการต่าง ๆ เข้าร่วม อ่านรายละเอียด

25620815 1

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00น นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รก.ผชช.ธานี ภาคอุทัย ผชช.กิตติ กุบแก้ว และนางวราคณา โตรส จากกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

เนื้อหาอื่นๆ...