ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25630710 3

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้สัมภาษณ์รายการ Big Story เรื่องใหญ่ Thai PBS ประเด็น "โครงการสุนัขชุมชนเพื่อการแก้ปัญหาสุนัขจรจัดอย่างยั่งยืน"
      เนื่องด้วยสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับสุนัขจรจัดยังเป็นปัญหาที่สำคัญส่งผลกระทบต่อสังคมและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น จากการสำรวจทั่วประเทศขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในปี 2562 ประเทศไทยมีจำนวนสุนัขจรจัด 2.493 ล้านตัว ซึ่งสุนัขจรจัดแบ่งได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรกคือ สุนัขที่ไม่มีเจ้าของ ใช้ชีวิตหากินอิสระตามที่สาธารณะ ไม่มีคนดูแลหรือให้อาหาร กลุ่มที่ 2 คือ สุนัขที่ไม่มีเจ้าของ ใช้ชีวิตหากินอิสระตามที่สาธารณะ มีคนให้อาหารบ้าง ส่วนใหญ่ไม่มีความสัมพันธ์กับคนทั่วไป ไม่สามารถจับฉีดวัคซีนหรือผ่าตัดทำหมันได้ กลุ่มที่ 3 คือ สุนัขกึ่งจรจัดที่อยู่ตามชุมชน มีคนให้อาหารและดูแลบ้าง มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคน ส่วนใหญ่คนดูแลสามารถจับเพื่อทำวัคซีนและผ่าตัดทำหมันได้ ส่วนสุนัขชุมชน คือ สุนัขกึ่งจรจัดที่คนในชุมชนนั้นๆ ให้การยอมรับ มีอาสาสมัครในชุมชนช่วยกันดูแลเรื่องความเป็นอยู่ อาหาร สุขภาพ และสวัสดิภาพสุนัข ซึ่งกล่าวได้ว่า สุนัขชุมชน “เป็นสุนัขของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน”

25630710 2

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์รายการ "เตือนก่อนใคร" ช่อง 9 MCOT ออกอากาศวันพุธที่ 22 ก.ค. 63 เวลา 10.30 น. ในเรื่อง "การเฝ้าระวังโรคในสัตว์ช่วงหน้าฝน" 
     เนื่องด้วยตอนนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อสุขภาพสัตว์และเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคในสัตว์ช่วงหน้าฝนได้ จากความชื้นสูง มีผลต่อภูมิคุ้มกันโรคของสัตว์ โดยโรคสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังในสัตว์ช่วงหน้าฝน ดังนี้

25630709 4

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. 
     นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิด "โครงการภาครัฐร่วมเอกชน เฝ้าระวังเพื่อลดความเสี่ยงโรคระบาดในสุกร" ของจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ นายประพจน์ โชคพิชิตชัย นายกสมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อส่งออก ผู้แทนสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายงาม เจ้าหน้าที่จากด่านกักกันสัตว์เชียงราย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

25630710 1

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและกายภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์ ครั้งที่ 4/2563 พร้อมด้วย รศ.วรสัณฑ์ บูรณากาญจน์, นางสุภาพร พิมลลิขิต, นายทันพงศ์ ชุณหสวัสดิกุล, สพ.ญ.ดร.อัมพิกา ทองภักดี ผู้แทนจากสำนักอนุรักษ์และวิจัย ผู้แทนจากสำนักยุทธศาสตร์และแผน และนายยงชัย อุตระ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และวิจัย สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
    1. โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ให้สอดคล้องตาม New Normal สัญญาและการทำ TOR ให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อกำหนด และเป็นประโยชน์สูงสุด
    2. การให้บริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ โดยสำนักอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก (ESCRI) วัตถุประสงค์เพื่อการสร้างองค์ความรู้ สนับสนุนงานองค์การสวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง ในการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ป่าและการจัดการในการดูแลสัตว์ป่า การเผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ในการอนุรักษ์สัตว์ป่า มีการจัดตั้งศูนย์ชันสูตรและเฝ้าระวังโรคในสัตว์ป่า ศูนย์นวัตกรรมทางพันธุกรรมในสัตว์ป่า ศูนย์นวัตกรรมทางการสืบพันธุ์ในสัตว์ป่า สามารถให้บริการตรวจวิเคราะห์ทั้งด้านพันธุกรรม จุลชีววิทยา และการตรวจฮอร์โมน ซึ่งห้องปฏิบัติการได้การรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 ที่ประชุมอนุมัติในหลักการและเสนอให้เพิ่มมีห้องปฏิบัติการที่สวนสัตว์แห่งใหม่ด้วย จากเดิมมีที่สวนสัตว์เขาเขียว เชียงใหม่
    3. รายงานสัตว์ตายขององค์การสวนสัตว์ กระบวนการที่เกี่ยวข้องแบ่งได้ 2 ส่วน คือกรณีสัตว์ป่วยและกรณีสัตว์ตาย ส่งที่ห้องปฏิบัติการเขาเขียวโดยใช้แบบฟอร์มที่กำหนด เพื่อตรวจวินิจฉัยและชันสูตรซาก และทำรายงานประจำเดือน เพื่อนำข้อมูลไปป้องกันหรือแก้ไขปัญหา สำหรับเดือนเมษายน 2563 ทั้ง 6 สวนสัตว์ มีรายงานสัตว์ตายทั้งสิ้นรวม 54 ตัว
     และกำหนดการประชุมครั้งถัดไปในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ เพื่อพิจารณาวาระเร่งด่วนเกี่ยวกับการทำสัญญา และเกณฑ์ข้อกำหนดในการทำ TOR ของโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ อ่านรายละเอียด

25630709 3

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา  11.00 น. 
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ติดตามงานในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม  มีรายละเอียดดังนี้
 
   -เปิดการอบรมและมอบเงินอุดหนุน ปัจจัยการผลิตยา เวชภัณฑ์แก่เกษตรกรโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตรการปลูกพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี จัดโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 
   -ตรวจเยี่ยม ร่วมปลูกต้นไม้ และติดตามผลการปฏิบัติงาน การเก็บเมล็ดพันธุ์และห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม
   -ติดตามงาน และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม
   -ตรวจเยี่ยม ติดตามงาน และร่วมปลูกต้นไม้ ณ หน่วยผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์กุดรัง ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง  อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ทั้งนี้ผอ.ศูนย์ฯได้นำเสนอผลงานนวัตกรรมการเพาะหนอนแมลงวันลายโดยใช้เศษเปลือกผลไม้ เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำหรับสัตว์
   -ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน PHORA แปรรูปอาหารสัตว์ตักสิลานาโพธิ์ NP และมันแปลงใหญ่  ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตอาหารสัตว์แปรรูปมันสำปะหลังเพื่อเป็นอาหารสัตว์ และมีการปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ใช้น้ำจากอุตสาหกรรมโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังให้ผลผลิตสูง ลดมลพิษสิ่งแวดล้อมจากน้ำเสีย ในการนี้นายอนันต์ คงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ในการกล่าวต้อนรับท่านรองอธิบดี