ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25620813 3

วันอังคารที่ 13 ส.ค. 62 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 8 โดยมี รองอธิบดี ทั้ง 3 ท่าน ( รอธ.อำพันธุ์ เวฬุตันติ รอธ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รอธ.สุรเดช สมิเปรม ) ผอ.สำนัก/กอง ปศข. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยท่านอธิบดีได้แจ้งในที่ประชุมให้ทราบเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายของรัฐมนตรีว่าการฯ คนใหม่(นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน) และของรัฐมนตรีช่วย ฯ นายประพัตร โพธสุธน ที่ได้มอบนโยบายเร่งด่วนของกษ.และนโยบายของรัฐบาล อ่านรายละเอียด

25620813 1

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 7.45น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และ นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผอ.กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เดินทางเข้าร่วมถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วยข้าราชการระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม กรุงเทพฯ 

25620806 2

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเรื่อง ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 และชี้แจงแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2563 ของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ พร้อมมอบนโยบายแนวทางการปฎิบัติงาน โดยมี นายไสว นามคุณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุม ณ โรงแรม วรบุรีอยุธยา รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่านรายละเอียด

25620808 2

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 นายสัตว์แพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการคลังสำหรับผู้ปฏิบัติงาน รุ่นที่ 2 โดยมี นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา เลขานุการกรม เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกอบรม

25620804 3

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 11.30น.นายสัตว์แพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการคลังสำหรับผู้ปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1 โดยมี นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา เลขานุการกรม เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางเย็นจิต ทองยงค์ ผอ.กองคลัง คณะวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการคลังสำหรับผู้ปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1 จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง กองคลัง กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ในระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมบูติค ซิตี้ พัทยา จ.ชลบุรี วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสายงานสนับสนุน ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ ด้านการเงินและบัญชี และด้านพัสดุของสำนักงานปศุสัตว์เขต สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง อ่านรายละเอียด
 
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว ทีมงานรองอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก)