ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25630709 2

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. 
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องกับการค้าเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ในประเทศไทย โครงการขยายและพัฒนาความร่วมมือการค้าเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำล้านช้างแม่โขง พร้อมด้วยนายจาง จื่อ เหวิน กงสุลจีนฝ่ายพาณิชย์ สถานกงสุลสาธารณรัฐประชาชนจีน จังหวัดขอนแก่น นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4  นายสมพล ไวปัญญา ผู้แทนผอ.สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ นายสุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย นายชูยศ เชาว์ศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี  นายชาญประเสริฐ พลซา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น คณะผู้อำนวยการ/ผู้แทนหน่วยงานภายใต้สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ นายกสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์แห่งประเทศไทย และเกษตรกรผู้เกี่ยวข้อง ร่วมสัมมนา อ่านรายละเอียด

25630709 1

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 5 พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 4 ท่าน นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายสุรเดช สมิเปรม นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ และนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล ปศุสัตว์เขต 1-9 (ทางระบบ conference) ผู้อำนวยการกอง/สำนัก หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ ดังนี้ อ่านรายละเอียด

25630703 1

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมี นายทวีสิฏฐ์ บุญญาภิบาล (ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์) นายวุฒิพงษ์ อินทรธรรม (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์) นางกรองแก้ว บริสุทธิ์สวัสดิ์ (ผชช.ด้านพัฒนาพันธุ์โคนม) และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม อ่านรายละเอียด

25630703 2

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมหารือด้านปริมาณการส่งออกสุกรขุนมีชีวิตจากไทยไปเวียดนาม ที่ประชุมร่วมกันพิจาณา เพื่อเป็นการบริหารจัดการให้การส่งออกสุกรขุนไปยังเวียดนามมีความยั่งยืน ไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณและราคาสุกรในประเทศ 

โดยมี น.สพ.โสภัชย์ ชวาลกุล ผอ.สพส. น.สพ.ยุทธนา ชัยศักดานุกูล ผอ.กสก. น.สพ.วัชรพล โชติยะปุตตะ ผอ.กรป. สพ.ญ.สุภาพร จ๋วงพานิช ผอ.ศวพ.ราชบุรี น.สพ.อุดม เจือจันทร์ ผอ.ศวพ.สุรินทร์ น.สพ.เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล ผอ.ศวพ.ชลบุรี ผู้แทนสมาคม บริษัท ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

25630702 3

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ประจำไตรมาส 1,2 ประจำปีงบประมาณ 2563 มีรายละเอียดการประชุมดังนี้

-สรุปโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 1 เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ 397 ราย 23 องค์กร จัดซื้อแม่โค 1,975 ตัว ลูกโคเกิดสะสม 6,395 ตัว เพศผู้ 3,271 ตัว เพศเมีย 3,124 ตัว (ระยะเวลาดำเนินโครงการ ปี 2558-2563 รวม 5 ปี) ผลการชำระหนี้งวดที่ 1 คิดเป็น 88.18% ของเงินต้นงวดที่ 1 ทั้งหมด

-โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ 3,501 ราย 364 องค์กร จัดซื้อแม่พันธุ์ 17,500 ตัว ลูกโคเกิดสะสม 25,986 ตัว เพศผู้ 12,692 ตัว เพศเมีย 13,294 ตัว (ระยะเวลาดำเนินโครงการ ปี 2560-2563 รวม 3 ปี)

-ติดตามความก้าวหน้าประเด็นการเสนอขอยกเว้นดอกเบี้ยโครงการฯ ระยะที่ 1 อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากสำนักงานกฤษฎีกา

-ติดตามความก้าวหน้าการเสนอขอขยายเวลาการส่งคืนเงินโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 เสนอผ่านคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อพิจารณาต่อไป

-การนำเสนอผลงานกลุ่มเกษตรกรฯต้นแบบ จากสำนักงานปศุสัตว์เขตทุกเขต 1-9 (เขตละ 1 กลุ่ม )ที่เข้าร่วมโครงการฯ

โดยมี นายกิตติ กุบแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 ผู้แทนกอง/สำนัก กรมปศุสัตว์ ผู้แทนปศุสัตว์เขต 1-5 ,7-9 และผู้แทนกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

อ่านรายละเอียด