ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25630702 2

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผอ.สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ นายสัตวแพทย์ณรงค์ ลิ้มเจริญ ผอ.สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ สัตวแพทย์หญิงพัชรี ทองคำคูณ ผอ.สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมด้วยผู้แทนสำนัก/กอง เข้าร่วมเตรียมพร้อมสนับสนุนข้อมูลในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 วาระที่ 1 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

25630702 1

วันที่ 30 มิ.ย. 63 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมหารือแผนการปฏิบัติการด้านโคนมและผลิตภัณฑ์นม ระยะที่ 1 พร้อมนายสาโรช งามขำ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมปศุสัตว์ ผู้แทนสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้

- ข้อมูลระบบการเก็บตัวอย่างนม ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ

- ประเด็นทบทวนตัวชี้วัดอัตราการบริโภคนม -ประเด็นทบนวนอัตราการให้น้ำนมเฉลี่ยต่อปี

- มาตรการระยะเร่งด่วน และมาตราการระยะยาว

ประชุม ณ ห้องประชุมลีลาวดี ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 6 กรมปศุสัตว์

อ่านรายละเอียด

25630630 2

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนการส่งออกไข่ไก่เพื่อการบริโภคพร้อมด้วยผู้แทนสำนักกฎหมาย และสมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ อ่านรายละเอียด

25630630 3

วันที่ 30 มิ.ย.2563เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นำคณะผู้บริหารและข้าราชการบำนาญ ข้าราชการ ลูกจ้าง ในสังกัดรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาล ประจำปี 3563 ซึ่งเป็นวัคซีน 4 สายพันธุ์ ปี 2020 ได้แก่
สายพันธุ์ที่ 1 : A/Brisbane (H1N1)
สายพันธุ์ที่ 2 : A/South Austraria (H3N2)
สายพันธุ์ที่ 3 : B/Washington (B Victoria lineage)
และ สายพันธุ์ที่ 4 : B/Yamagata lineage)
โดยได้รับความอนุเคราะห์วัคซีน และบุคลากรทางการแพทย์จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

อ่านรายละเอียด

25630630 1

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ และนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล) เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการส่งออกสุกรมีชีวิตจากไทยไปเวียดนาม พร้อมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ กรป สพส กสก สสช ศวพ ที่เกี่ยวข้อง สมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก และบริษัทขนส่งเพื่อการส่งออกที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์  อ่านรายละเอียด