ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

pic20

กรมปศุสัตว์ ผนึกกำลังสมาคมสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสัตวแพทยสภา ร่วมกันจัดงาน “วันสัตวแพทย์ไทย” 4 สิงหาคม 2562 สานพลังผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ที่มีจิตอาสา ในสถานพยาบาลสัตว์ของภาคเอกชนและภาครัฐทั่วประเทศ รวม 201 แห่ง ตั้งเป้าหมายให้บริการทำหมันสุนัขและแมวรวม 5,000 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และบริการตรวจสุขภาพสัตว์รวม 25,000 ตัว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

25620802 6

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายสัตว์แพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการปศุสัตว์ระดับกลางรุ่นที่ 5 (นบก.กปศ. รุ่นที่ 5) โดยมี น.สพ.เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่เป็นผู้กล่าวรายงาน มีกลุ่มข้าราชการเป้าหมายที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอ และหัวหน้ากลุ่มงานเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 120 ราย โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร การปศุสัตว์ระดับกลาง รุ่นที่ 5 มีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเน้นให้นักบริหารการปศุสัตว์ระดับกลางมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาแนวคิดและวิสัยทัศน์ที่ จะสามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และบริหารงานอย่างมืออาชีพ โดยได้ทีมวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม ดำเนินการฝึกอบรมระหว่าง วันที่ 30 ก.ค. ถึงวันที่ 4 ก.ย. 2562 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร อ่านรายละเอียด

2562 08 01 004

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 17.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้ลงนามรับมอบเครื่องอัดเม็ดรุ่น ริวโซคุง มินิ ของ บริษัทคาคิอูจิ จำกัด และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการ Verification Survey on the “Area-based Recycle-oriented Pelletized Feed/Fertilizer Production and Utilization in Thailand“ หรือ โครงการศึกษาทดลองการใช้เครื่องอัดเม็ดภายใต้การสนับสนุนจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการอัดเม็ดอาหารสัตว์และมูลสัตว์ชนิดต่างๆ ในประเทศไทย” โดยมี Ms.Katsura Miyazaki Chief Representative of JICA Thailand Office ณ โรงแรม บันยันทรี เขตสาธร กรุงเทพฯ

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ร่วมกับ Japan International Cooperation (JICA) และบริษัทคาคิอูจิ จำกัด (Kakiuchi Co.,Ltd) ได้จัดทำโครงการ Verification Survey on the “Area-based Recycle-oriented Pelletized Feed/Fertilizer Production and Utilization in Thailand เพื่อศึกษาทดลองการใช้งานเครื่องอัดเม็ด โดยมีระยะเวลาการดำเนินโครงการ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 และกำลังจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ดังนั้น JICA และบริษัทคาคิอูจิ จำกัด จึงได้มอบเครื่องมือภายใต้โครงการข้างต้น ทั้งนี้ ได้กำหนดให้มีการสัมมนาร่วมระหว่าง 3 องค์กร คือกรมปศุสัตว์ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) และบริษัทคาคิอูจิ จำกัด (Kakiuchi Co.,Ltd) ขึ้นในช่วงเวลา 14.00-17.00 น. ของวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นการสรุปผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการ “ศึกษาทดลองการใช้เครื่องอัดเม็ดภายใต้การสนับสนุนจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการอัดเม็ดอาหารสัตว์และมูลสัตว์ชนิดต่างๆ ในประเทศไทย ” ซึ่งทั้ง 3 องค์กรได้มีการทำบันทึกข้อตกลงการทำงานร่วมกัน

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการสัมมนาจะมีการนำเสนอผลสำเร็จของโครงการในการศึกษาการอัดเม็ดวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้แก่ ถั่วฟลอริเกรซ กระถิน ใบหม่อน ถั่วท่าพระสไตโล ใบมันสำปะหลัง ถั่วอาร์บรุก และกากเหลือจากการผลิตกรดซิตรีก นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการอัดเม็ดมูลช้าง มูลศุภกรณ์ และมูลโค ด้วย โดยดำเนินงานที่หน่วยงานของกรมปศุสัตว์ได้แก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ 8 แห่งทั่วประเทศได้แก่ชัยนาท สระแก้ว นครราชสีมา ขอนแก่น ลำปาง เพชรบูรณ์ เพชรบุรี และปราจีนบุรี ทั้งนี้ได้เชิญเจ้าหน้าที่รัฐและบริษัทเอกชนในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมปศุสัตว์เข้าร่วมในการสัมมนา

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว เพ็ญศิริ ดวงอุดม / กลุ่มเผยแพร่ / สลก) รายละเอียเพิ่มเติม

25620802 5

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 นายสัตวแพทย์ประเสริฐ สรรเพชรชุดาญาน ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงหมูหลุมบ้านกะทม อ.เมือง พร้อมมอบเสบียงสัตว์ และเวชภัณฑ์ยาสัตว์แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และตรวจเยี่ยม บริษัท สุรินทร์พอร์ก โปรดักส์ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ อ่านรายละเอียด

25620802 3

วันที่ 24 กรกฏาคม 2562 นายสุรเดช สมิเปรม เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ และกล่าวสดุดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โดยมี นายธาตรี บุญมาก นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับ และ สพ.ญ.กิตติวดี โชติปรายน ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกร โดยมี พลตรีชัยเดช สุรวดี ผบ.มทบ.35 พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ ภาคภูมิ รอง ผบก.ภ.จว. อุตรดิตถ์ นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ ปศุสัตว์เขต 6 ปศุสัตว์จังหวัดและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 หัวหน้าส่วนราชการในอเมืองอุตรดิตถ์ และหัวหน้าส่วนราชการในจ.อุตรดิตถ์ ร่วมกันจัดหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ออกให้บริการ อ่านรายละเอียด

เนื้อหาอื่นๆ...