ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25630803 3

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต​ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เป็นข้าราชการที่ดี พร้อมด้วย นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพระพิรุณ , ห้องประชุมห้องม้ากัณฑะกะ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

25630803 2

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมี นายสมเกียรติ กรอบแก้ว รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร , นางกรองแก้ว บริสุทธิ์สวัสดิ์ ผชช.ด้านพัฒนาพันธุ์โคนม และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ได้ให้แต่ละหน่วยงานเตรียมข้อมูล รูปแบบการนำเสนอผลงาน และความโดดเด่นของการเป็นระบบราชการ 4.0 เพื่อนำมาพิจารณาในการนำมาเสนอต่อคณะผู้ตรวจประเมิน ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ประกอบด้วย 6 หน่วยงานในการจัดนิทรรศการ ดังนี้
- สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
- สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
- กองควบคุมอาหารและยาสัตว์
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
- กองสารวัตรและกักกัน
- กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

โดยในที่ประชุมร่วมกันพิจารณาถึงรูปแบบและรายละเอียดต่างๆ และระยะเวลาการนำเสนอของแต่ละหน่วยงานในการนำเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อความสมบูรณ์และเรียบร้อยของการนำเสนอ และร่วมพิจารณาถึงแผนการยกระดับสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ในอนาคตต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้บางหน่วยงานเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเพิ่มเติม และให้นำเสนอในการประชุมซ้อมใหญ่ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563

ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

25630731 2

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2563 พร้อมมอบนโยบายด้านการวิจัย นวัตกรรม และวิชาการ ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญกรมปศุสัตว์ การสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญได้แลกเปลี่ยนความรู้ที่หลากหลายด้าน ก่อให้เกิดแนวคิดที่แตกยอด โดยนำความรู้ใหม่ๆ ในด้านการปศุสัตว์มาร่วมกำหนดกรอบการวิจัยนวัตกรรม และวิชาการกรมปศุสัตว์ พร้อมทั้งร่วมหาแนวทางการดำเนินงานด้านวิจัย นวัตกรรม และวิชาการปศุสัตว์ให้ก้าวหน้าต่อไป อ่านรายละเอียด

25630803 1

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน พิธีเปิดสัมมนาเครือข่ายเกษตรกร โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA หลักสูตร “การเลี้ยงโคเนื้อเพื่อผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง” และ หลักสูตร “กระบวนการผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง” โดยมีนายสัตวแพทย์บุรินทร์ สรสิทธิ์สุขสกุล ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี และนายอำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง รวมทั้งผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง ให้ตรงตามความต้องการของตลาด ทั้งยังเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อของประเทศไทยให้มีความมั่นคง แข่งขันในตลาดต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมแพรวอาภาเพลส จ.ราชบุรี อ่านรายละเอียด

25630720 1

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและกายภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์ ครั้งที่ 4/2563 พร้อมด้วย รศ.วรสัณฑ์ บูรณากาญจน, รศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา ขันซื่อ, น.สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์, นางสุภาพร พิมลลิขิต, นายทันพงศ์ ชุณหสวัสดิกุล, ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และแผน, ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และวิจัย และนายยงชัย อุตระ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และวิจัย ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

    โครงการก่อสร้างสวนสัตว์ใหม่ ในพื้นที่พระราชทานจำนวน 300 ไร่ บริเวณคลอง 6 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป้าหมายเป็นสวนสัตว์ชั้นนำระดับชาติและได้มาตรฐานระดับโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติและสัตว์ป่าที่สำคัญของประเทศให้กับเด็กและเยาวชน รวมทั้งเป็นสถานที่เพื่อการพักผ่อนสำหรับประชาชนทั่วไป เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ และมีความซับซ้อนมากในเชิงเทคนิค จึงต้องสรรหาที่ปรึกษาบริหารโครงการที่มีความรู้ความชำนาญในศาสตร์ต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องอย่างรอบด้านในการดำเนินโครงการ (Project Management Consultant : PMC) ประกอบด้วย 2 ระยะ
     ระยะที่ 1 จัดทำแผนกลยุทธ์กำหนดแนวคิดในการจัดทำสวนสัตว์แห่งใหม่ ศึกษาความเป็นไปได้เพื่อกำหนดแนวทางในการทำแผนแม่บทเบื้องต้น พร้อมศึกษาแนวทางดำเนินโครงการ ประมาณการงบประมาณทำแผนดำเนินงานตลอดโครงการ จัดหาผู้วางผังและออกแบบโครงการ และที่ปรึกษาบริหารโครงการ 
     ระยะที่ 2 เป็นผู้ดำเนินการร่วมกับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในการทบทวนแผนแม่บทเบื้องต้นและการศึกษาต่างๆ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาในการจัดหาและควบคุมการทำงานของผู้ออกแบบ เพื่อดำเนินงานให้เป็นตามแผนและสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
     โดยพิจารณาขอบเขตการดำเนินงาน ที่ปรึกษาในการบริหารโครงการที่ต้องดำเนินการ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ การทำสัญญาและการส่งมอบงาน การดำเนินงานตามสัญญา การกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติที่ปรึกษาและองค์ประกอบบุคลากรหลักให้เพียงพอสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การยื่นข้อเสนอโครงการทั้งด้านเทคนิคและด้านราคา และการตัดสินการเสนอบริการ
     ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่องค์การสวนสัตว์ โดยจะนำเสนอความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ ซึ่งกำหนดประชุมในวันที่ 22 ก.ค. 63 เพื่อพิจารณาต่อไป อ่านรายละเอียด