ไถ่ชีวิตโค - กระบือถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณ วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพฯ

นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้แทนกรมปศุสัตว์รับมอบโค-กระบือ 79 ตัว โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สถาบันพระปกเกล้า และวัดราชาธิวาส จัดโครงการไถ่ชีวิตโค – กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นประธานในพิธี ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00น. ณ วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนกลุ่มยางพาราและไม้ ไถ่ชีวิตโค – กระบือ 79 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกิติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้แทนกลุ่มยางพาราและไม้ เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิต โค - กระบือ 79 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้แทนกรมปศุสัตว์รับมอบเข้าโครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ณ วัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพฯ     อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

อธิบดีกรมปศุสัตว์ นำเจ้าหน้าที่ ร่วมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ กรมปศุสัตว์

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ พร้อมทั้ง ลงนามถวายความอาลัย ณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ จังหวัดกรุงเทพฯ วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559      อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม

นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมโครงการไถ่ชีวิต โค – กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  สถาบันพระปกเกล้า และวัดราชาธิวาส  จัดโครงการไถ่ชีวิต โค – กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่หนึ่ง และนายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิต โค - กระบือ 79 ตัว และมีนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์รับมอบ ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00น. ณ วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพฯ     อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

พิธีไถ่ชีวิตโค–กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ

เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สถาบันพระปกเกล้า และวัดราชาธิวาสได้จัดโครงการไถ่ชีวิต โค – กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯโดยมี ดร.อาณัติ อาภาภิรม กรรมการบริหารและกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน )เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิต กระบือ 79 ตัว โดยมีนายโอภาส ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์รับมอบ ในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ/เอก ข่าว/พิจารณา กลุ่มเผยแพร่ฯ(11 ต.ค.59))