25600217 5

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวอรพรรณ วงศ์คำ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวอาสาฬิห์ณี วรรณเกษม นายสัตวแพทย์ ฝ่ายตรวจสอบ 2 (การนำเข้าและส่งออก) กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ออกตรวจ โรงงาน เจบีเอฟ จำกัด (โรงงานผลิตอาหารสัตว์) พื้นที่ในจังหวัดนครปฐม ซึ่งโรงงานมีความประสงค์จะขอหนังสือรับรองการขายภายในประเทศ (Certificate of free sale) เพื่อประกอบการส่งออกไปยังต่างประเทศ      อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : กองควบคุมอาหารและยาสัตว์