25600217 2

นายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมแผนการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 และการแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง ระดับเขต โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ จัดประชุมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับทราบนโยบายแนวทางปฏิบัติของกฎหมายและกฎระเบียบที่จะดำเนินการกับผู้ประกอบการอาหารสัตว์ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการปศุสัตว์ประจำเขต 4 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น     อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์เขต 4