25600421 1
 
วันที่ 20 เมษายน 2560 บริษัท มาสเตอ เมกเคอ จำกัด บริษัทผู้รับจ้างโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW) ระยะ 3 จังหวัดปทุมธานี ประชุมส่งมอบและติดตั้งระบบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อเตรียมการส่งมอบงวดงานที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี โดยบริษัทผู้พัฒนานำเสนอระบบรับรองโรงงานเพื่อการส่งออกระบบ GMP และ HACCP โดยมีเจ้าหน้าที่ของกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ และสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน สินค้าปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุม  อ่านรายละเอียด