25600421 2
 
วันที่ 19 เมษายน 2660 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 และหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน  ร่วมจัดงานพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย และเป็นประเพณีที่แสดงถึงความเคราพนบน้อมต่อผุ้ใหญ่หรือผุ้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของผู้น้อย และผู้เปิโอกาสให้ผู้น้อยได้ขอขมาลาโทษที่อาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่   อ่านรายละเอียด