25600421 1
 
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ภายใต้การบริหารงานของ นายชาตรี จันทโรจวงศ์ ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายยืนยง สมานสุข หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ นางกนกรส แสงสุวรรณ นักวิชาการสัตว์บาลชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายจีรศักดิ์ บำรุงศักดิ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 9 นายศราวุธ ยูนุ๊ ปศุสัตว์อำเภอยี่งอ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ สำนักงานปศุสตัว์จังหวัดนราธิวาส รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประจำปี 2560 ประกอบดัวย โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และโครงการระบบส่งเสริมเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ต่อนายณัฐวุฒิ ปุรินทราภิบาล ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 มาติดตามความก้าวหน้า ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งลงพื้นที่อำเภอยี่งอและอำเภอรือเสาะ เพื่อติดตามความก้าวหน้า ก้าวหน้าของเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนและอุดหนุนจากกิจกรรมของโครงการฯ  อ่านรายละเอียด