25610621 5

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 น.สพ.ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ ออกตรวจติดตามฟาร์มแพะ จำนวน 3 ฟาร์ม ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่ได้รับรองฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) อ่านรายละเอียด