25610706 3

วันที่ 2- 4 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดยส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองขาหย่าง และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทัพทัน ติดตามความก้าวหน้าโครงการ อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ในพื้นที่อำเภอหนองขาหย่าง จำนวน 15 กลุ่ม และอำเภอทัพทัน จำนวน 12 กลุ่ม ซึ่งเป็นปีที่ 4 ของการดำเนินโครงการ อ่านรายละเอียด