25610706 4

การจัดกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว โครงการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ประจำปี 2561 วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอวชิรบารมี จ.พิจิตร อ่านรายละเอียด