25610710 1

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 นายวรวิชญ์ วราอัศวปติ เป็นประธานในการประชุมติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ำนมโค ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนม วังน้ำเย็น อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว โดยมีผอ.ศูนย์ผสมเทียม จ.ชลบุรี ผอ.ศูนย์อาหารสัตว์สระแก้ว สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ธ.ก.ส. ผู้แทนกองส่งเสริมฯ ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัด และเจ้าหน้าที่สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น ร่วมประชุม อ่านรายละเอียด