25611019 2

ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี และด่านกักสัตว์ชัยนาท ตรวจรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร และตรวจรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาในแพะ พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปรับปรุงพัฒนาฟาร์มให้ดียิ่งขึ้น อ่านรายละเอียด