25611109 1

วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2561 ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ นายวัฒน์วิทย์ นาคต้อย สัตวแพทย์ ชำนาญการพิเศษ ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ตรวจรับรอง สถานภาพฟาร์มปลอดโรค brucella ในแพะ แกะ ในพื้นที่ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี และด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์ เกษตรกรผ่านการรับรอง ทั้งสิ้นจำนวน 16 ราย อ่านรายละเอียด