25611207 1

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 นำโดยนายอิทธิพัทธ์ จำรัสบุญหิรัญ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ ออกติดตามประเมินผลการฝึกอบรมเกษตรกร เป้าหมาย 30ราย ตามกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เฉพาะ บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร อ่านรายละเอียด