25611227 4

25 ธ.ค.61 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ฝึกอบรมกิจกรรมพัฒนาอาสาปศุสัตว์ สู่ smart farmer เพื่อพัฒนาอาสาปศุสัตว์ให้เป็นผู้นำทางด้านการเลี้ยงสัตว์ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ รู้จักการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ให้มีการจัดการผลผลิต การตลาด คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค รักษ์สิ่งแวดล้อม และรักษาอาชีพเกษตรกรไว้ชั่วลูกชั่วหลาน พร้อมพัฒนาสู่การเป็น smart farmer ต้นแบบต่อไป อ่านรายละเอียด