25611227 1

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการฝึกอบรม หลักสูตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบฟาร์มโคเนื้อ” ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จังหวัดสกลนคร การอบรมในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการฟาร์มโคเนื้อ เข้าร่วมอบรม จำนวน 184 ราย เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีความรู้ ความเข้าใจข้อกำหนด และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP) อ่านรายละเอียด