25620111 2

วันที่ 9 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดย หน.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ,หน.กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงานฯ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด big cleaning day กิจกรรมล้างทำความสะอาด ถนนและลานหน้าศาลากลางโดยรอบ เก็บขยะ ใบไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า และล้างท่อระบายน้ำ ทั้งโดยรอบบริเวณศาลากลางและบริเวณหน้า สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก อ่านรายละเอียด