25620122 1

วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น. น.สพ.ดร. สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ และเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ออกนิเทศและให้คำแนะนำการดำเนินโครงการระดับอำเภอ เพื่อเตรียมการสร้างจังหวัดบึงกาฬเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีท่านนายอำเภอปากคาดเป็นประธาน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปากคาด อ่านรายละเอียด